Company Logo


Uwaga

ZARZĄDZENIE NR 3/2014

ZARZĄDZENIE NR 3/2014

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. F. J. FALKOWSKIEGO W TOPCZEWIE

Z DNIA 14.04.2014 ROKU

w sprawie ustalania dni wolnych od pracy dla pracowników Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2014r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379) oraz w związku z art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

W związku z przypadającym w 2014 roku Świętem Narodowym Trzeciego Maja w dniu 3 maja 2014r. (sobota) oraz Świętem Wszystkich Świętych w dniu 1 listopada 2014r. (sobota) ustalam dla pracowników Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie dni wolne od pracy w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty:

  1. 1.Za dzień 3 maja 2014r. ustalam dzień 2 maja 2014r. (piątek) dniem wolnym od pracy;
  2. 2.Za dzień 1 listopada 2014r. ustalam dzień 24 grudnia 2014r. (środa) dniem wolnym od pracy.

§2

Pracownikom, którzy ze względu na charakter świadczonej pracy, będą wykonywać pracę w dniach określonych w §1, przysługuje w zamian inny dzień wolny, udzielony nie później niż do końca obowiązującego okresu rozliczeniowego i w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki.

§3

O ustalonych dniach wolnych od pracy informuje się pracowników i interesantów poprzez:

  1. 1.Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie;
  2. 2.Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły: www.sptopczewo.wyszki.pl

§4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Głównej Księgowej Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Fotogaleria

Fotogaleria szkolna

Polecamy

Wiadomości z MEN
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.