Company Logo


Uwaga

Opłata za obiady za luty 2022

Cena obiadów za miesiąc luty 2022 wynosi 104 zł. Chętne osoby proszę o przelew bankowy bądź opłatę kartą w sekretariacie szkoły do dnia 20 stycznia 2022 r. Od nowego roku nie przyjmujemy gotówki.

Ogłoszenie - Obiady w szkole od stycznia 2022

Od 10.01.2022 r. obiady w naszej szkole będzie dostarczać inna firma tzn. J. Mystkowski z Brańska. Codziennie posiłek będzie składał się z zupy i II dania. Cena za obiad dla dziecka wynosi 6,50 zł.

Wpłaty za obiady regulujemy inaczej niż dotychczas. Należy wpłacać przelewem;
Szkoła Podstawowa im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie. Nr konta: 03 80630001 0040 0400 0677 0006 . W tytule przelewu należy podać: opłata na obiady za miesiąc ........, nazwisko i imię dziecka, klasa.

Można też płacić kartą na terminal w sekretariacie szkoły. Opłaty za posiłek na dany miesiąc należy dokonywać do 20 dnia miesiąca poprzedzającego ten miesiąc (np: za luty 2022 r. należy wpłacić najpóźniej 20 stycznia 2022 r.). Nieobecności dziecka należy zgłaszać do sekretariatu szkoły pod numerem telefonu 85 737 12 14 najpóźniej do godz.12.00. Koszt uprzednio zgłoszonych, niewykorzystanych obiadów będzie odliczany przy opłacie za następny miesiąc żywieniowy po uzgodnieniu z sekretariatem szkoły. Można też obiad nieobecnego dziecka odebrać w stołówce szkolnej codziennie do godz.11.00 ( z własnymi pojemnikami).  Cena obiadu za styczeń 2022 r. wynosi 65 zł. Opłaty należy dokonać od 01.01.2022 r. najpóźniej do 04.01.2022 r. (nie wpłacamy w starym roku kalendarzowym).

Program profilaktyczno-wychowawczy 2021/2022

Do pobrania: program_wychowawczo-profilaktyczny_(1).doc

 

PROGRAM

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Szkoły Podstawowej

im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie

Rok szkolny 2021/2022

Akty prawne

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017r. Poz. 1657).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1656).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia,wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1652).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania ,klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1651).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach( Dz. U. z 2017 r. poz. 1643).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1635).

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej , etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1627).

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1616).

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

10.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).  

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz. U. z 2017 poz. 1578).

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1451).

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017 r. poz. 649).

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej , w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 356).

15. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

16. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 poz. 59 – art. 26, art. 84 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3).

17. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej/art. 48 ust. 1, art. 53 ust. 3, art.70 ust. 1, art. 72.

18. Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. ( Dz. U. z 1991 r. Nr 120. poz. 526 ze zmianami).

19. Karta Nauczyciela art. 6.

20. Statut Szkoły.

21. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

22. Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2015 r. poz. 875).

23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1249).

24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii ( Dz. U. z 2018 r. poz. 214).

Bezpieczeństwo w trakcie trwania pandemii COVID – 19

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1394).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ( Dz. U. Z 2020 r. poz. 1389).
 • Wytyczne MEN, MZ i GIS na rok szkolny 2021/2022.

W związku z wybuchem pandemii COVID – 19 oraz czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty i pracą zdalną:

una stronie szkoły pojawiło się wiele materiałów z zakresu profilaktyki oraz materiałów wspierających, były to np.:

n  informacja z numerami telefonów i adresami e-mail nauczycieli;

n  informacje oraz wiele linków i odnośników do stron dot. koronawirusa i tego, jak radzić sobie w nowej sytuacji ( informacje dla rodziców i uczniów);

n  dla uczniów pojawiły się materiały jak przeorganizować czas w domu podczas kwarantanny,dot. profilaktyki zdrowia psychicznego, sposoby na kreatywny odpoczynek dla uczniów, jak również gra planszowa dot. emocji;

n  zamieszczone zostały materiały z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa w sieci dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli;

n  przygotowane również zostały materiały interaktywne dla uczniów i rodziców w związku zrealizowanym programem przez szkołę;

n  psycholog szkolny oraz pedagog szkolny prowadziły profil na portalu społecznościowym Facebook, gdzie w czasie pandemii uczniowie mogli korzystać ze wsparcia;

n  podczas pandemii i pracy zdalnej również z pomocy nauczycieli oraz specjalistów korzystali rodzice uczniów w formie kontaktu telefonicznego, czy też mailowego.

    

,,Tutaj przyjazny początek, drogi Twojego sukcesu…”


Szkoła Podstawowa im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie, to placówka twórczego i wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowująca do dalszej nauki i życia we współczesnym społeczeństwie.

Szkoła będzie placówką krzewiącą idee humanistyczne, kierującą się w swojej działalności następującymi zasadami:

¬    każde dziecko jest dobre na miarę swoich możliwości,

¬    wspieramy pełny rozwój naszych uczniów.

Nasza szkoła jest szkołą przyjazną dziecku, w której najważniejszymi podmiotami są uczniowie i nauczyciele. Uczą się i pracują w atmosferze wzajemnej tolerancji i poszanowania prawa do godności osobistej. W naszej szkole kształcenie jest jednocześnie wychowaniem, które ma posłużyć temu, aby uczeń stawał się pełnowartościowym człowiekiem. W tym celu nasze środowisko szkolne jest środowiskiem twórczym, jest szkołą bezpieczną i przyjazną dla ucznia.

Program wychowawczo – profilaktyczny zakłada także realizację priorytetów wskazanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty ze szczególnym uwzględnieniem kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. W związku z tym w podjętych działaniach zostały uwzględnione następujące zagadnienia:

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych, wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m. in. wycieczek edukacyjnych.

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID – 19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.  

5. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Rozdział 1. Misja i wizja szkoły.

Misja oddziałów przedszkolnych

Celem misji jest zapewnienie wszystkim wychowankom wszechstronnego, bezpiecznego rozwoju, przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami.

Misja szkoły podstawowej

Celem misji jest dostosowanie programów nauczania do przyszłych potrzeb młodzieży, zachęcanie do wysiłku, stymulowanie kreatywności uczniów, służenie społeczności lokalnej. Dążenie do tego, aby szkoła cieszyła się uznaniem środowiska lokalnego i zaufaniem rodziców, a jej pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy.

Wizja oddziałów przedszkolnych.

Oddziały przedszkolne przyjazne dziecku i jego rodzicom, dające możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia, poszanowania godności własnej i innych, zapewniające poczucie bezpieczeństwa, stwarzające warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości. To także oddziały, dzięki którym dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w życiu dorosłym.

Wizja szkoły podstawowej.

Szkoła dostosowana do zmian cywilizacyjnych, w nowoczesny sposób przygotowująca dzieci i młodzież do wyzwań, jakie stawia dorosłość. Szkoła osiąga wysokie wyniki w zakresie nauczania, wychowania i opieki, kształtuje postawy patriotyczne, prozdrowotne, ekologiczne, realizuje edukację informatyczną oraz językową, stymuluje wszechstronny rozwój ucznia, skutecznie przeciwdziała patologiom społecznym, oferuje uczniowi atrakcyjne metody nauki, rozwija jego zainteresowania oraz zachęca go do przyjmowania aktywnych i twórczych postaw. Rozwija wrażliwość na potrzeby innych ludzi oraz angażuje do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym w ramach działań podejmowanych w ramach wolontariatu.

Rozdział 2. Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

 1. Założenia ogólne.

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
 2. psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
 3. społecznej- ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
 4. aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

 1. Zadania:
 • budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;
 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;
 • rozwijanie i wspieranie działalności w zakresie wolontariatu;
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;
 1. Cele szczegółowe:

Uczeń naszej szkoły:

¬    jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka,

¬    udziela pomocy rówieśnikom,

¬    szanuje ludzi i respektuje ich prawa,

¬    jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka;

¬    jest odpowiedzialny,

¬    potrafi rozwiązywać konflikty,

¬    potrafi sobie radzić z trudnymi emocjami (złość, gniew, strach),

¬    jest asertywny,

¬    potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia,

¬    godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,

¬    kieruje się miłością do Ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata,

¬    czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym,

¬    odróżnia dobro od zła,

¬    dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń, przestrzega zasad zdrowego stylu życia,

¬    rozwija nawyki samokształcenia i stałego doskonalenia się, inspiruje uczniów do zdobywania wiedzy, rozwijania pasji i zainteresowań,

¬    rozwija kompetencje językowe, umiejętności słowne i zainteresowania czytelnicze,

¬    odpowiedzialnie wykorzystuje technologie informatyczne , urządzenia cyfrowe, świadomie korzysta z zasobów dostępnych w Internecie, telewizji i telefonów komórkowych oraz bezpiecznie porusza się w przestrzeni cyfrowej z poszanowaniem praw i godności innych użytkowników,

¬    jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych oraz za swoje czyny.

 1. Model absolwenta.

Absolwent oddziału przedszkolnego jest:

- otwarty i tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi,

- wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości,

- odpowiednio przygotowany do wypełniania obowiązku szkolnego,

- odpowiedzialny za swoje zachowanie,

- aktywny, dociekliwy i kreatywny;

zna:

- swoje miejsce w świecie ( jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię w języku polskim),

- symbole narodowe i je szanuje,

- swoje zalety i mocne strony;

umie:

- akceptować siebie i innych,

- komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi,

- obcować ze sztuką – teatrem, sztuką, muzyką,

- dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,

- być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie naturalnego środowiska,

- okazywać pomoc słabszym, niepełnosprawnym.

Absolwent szkoły podstawowej

- jest dobrze przygotowany do nauki w szkole ponadpodstawowej (czteroletnim liceum ogólnokształcącym, pięcioletnim technikum, szkół branżowych I i II stopnia),

- posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w codziennym życiu oraz stara się wszelkie problemy rozwiązywać w sposób twórczy,

- sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia,

- rozwija zainteresowanie otaczającym go światem,

- posługuje się na poziomie podstawowym technologią informatyczną,

- jest przygotowany do odbioru różnych form kultury,

- potrafi dokonać samooceny,

- rozróżnia dobre i złe zachowania, w swoim postępowaniu kieruje się normami,

- dba o bezpieczeństwo swoje i innych,

- charakteryzuje się wrażliwością, sumiennością i uporem w dążeniu do wyznaczonego celu,

- potrafi wybrać bezpieczną i zdrową drogę swojego rozwoju,

- okazuje życzliwość i szacunek innym ludziom,

- potrafi działać w grupie,

- umie wyrażać swoje poglądy, dążenia,

- jest przygotowany do wzięcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje,

- niesie bezinteresowną pomoc ludziom potrzebującym.

 1. Diagnoza sytuacji wychowawczej.

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:

 1. badań ankietowych skierowanych do rodziców, uczniów lub nauczycieli na temat oczekiwań rodziców w realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych,
 2. spostrzeżeń wychowawców i innych pracowników szkoły na temat uczniów,
 3. analizy stanu wychowania w szkole:
 4. obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do dziennika.

W wyniku diagnozy i wskazań programu wychowawczo - profilaktycznego wyłoniono następujące obszary problemowe:

 1. brak motywacji do nauki u niektórych uczniów;
 2. agresja słowna (wyzywanie, wyśmiewanie, obmawianie, ośmieszanie),
 3. zagrożenia pochodzące z internetu.
 1. Kryteria efektywności.
 • Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.
 • Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele wychowawcy, nauczyciel historii i wdż, uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych planów pracy (tj. tematyka godzin wychowawczych w l;.IV – VIII i treści kształcenia wychowawczego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
 • Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.
 1. Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program.

Dyrektor szkoły:

 1. Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole.
 2. Wspiera finansowo i organizacyjnie działania profilaktyczne w środowisku szkolnym.
 3. Stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej.
 4. Kontroluje wypełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego.
 5. Organizuje szkolenia dla nauczycieli oraz warsztaty dla rodziców.
 6. Dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły.

Psycholog szkolny / Pedagog:

 1. Prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozowanie, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.
 2. Diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.
 3. Udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 4. Podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 5. Minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 6. Inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.
 7. Pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 8. Wspiera nauczycieli, wychowawców w:
 • Rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Nauczyciel:

 1. Ma obowiązek reagowania na przejawy       niedostosowania społecznego u dzieci.
 2. Wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów.
 3. Udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów.
 4. Odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem w czasie uroczystości szkolnych, wyjść, wycieczek szkolnych.
 5. Świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem.
 6. Promuje i uczy właściwych norm zachowania ,poszukiwania wartości i autorytetów.
 7. Promuje aktywności fizyczne ważne dla prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka i alternatywy na spędzanie wolnego czasu.
 8. Dostarcza wiedzy o substancjach uzależniających,psychotropowych, środkach zastępczych oraz substancjach psychoaktywnych i zagrożeniach wynikających z ich zażywania.
 9. Uświadamia i poszerza wiedzę na temat szkodliwości palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków.
 10. Uświadamia rodzicom ich rolę w kształtowaniu właściwych postaw u swoich dzieci.
 11. Wyrabia wśród rodziców poczucie odpowiedzialności za wychowanie młodego człowieka.

Wychowawca klasy:

 1. Prowadzi we współdziałaniu z psychologiem szkolnym szkolenia i konsultacje dla rodziców.
 2. Dąży w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagających ich rozwój i przygotowuje uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie.
 3. Poznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków.
 4. Uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości.
 5. Realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 6. Koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie.

Rodzice:

 1. Współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
 2. Dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci.

Rozdział 3.

 1. Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas I - III.
Zadania o charakterze wychowawczo- profilaktycznym Sposoby realizacji zadań
Wzajemne poznanie się.

1. Uczniowie biorą udział w zabawach integrujących grupę lub zespół klasowy.

2. Udział w uroczystościach klasowych i szkolnych.

Tworzenie warunków rozwoju indywidualnych

zainteresowań.

1. Prowadzenie kół zainteresowań, dodatkowych zajęć sportowych, świetlicowych.

2. Indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym - przygotowanie go do konkursów. Organizacja i uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach.

Poznanie reguł zachowania w miejscach publicznych.

1. Uczniowie stosują formy dobrego zachowania.

2. Biorą udział w wyjazdach do kina, teatru i w innych imprezach kulturalnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania.

Przeciwdziałanie agresji i przemocy utrudniające życie we współczesnym świecie.

1. Praca nad doskonaleniem swojego charakteru.

2. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowanie niepożądanych zachowań.

Bezpieczeństwo.

1. Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami.

2. Organizacja pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem wyników ankiet ,,Bezpieczeństwo uczniów w szkole i w drodze do szkoły“.

3. Realizacja programu ,,Moje dziecko idzie do szkoły“.

4. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy.

5. Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach.

6. Omawianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, ujawnianiem danych osobowych oraz wykorzystywania wizerunku drugiej osoby bez jej zgody.

7. Ukazywanie negatywnych skutków wynikających z korzystania z gier komputerowych, oglądania filmów w Internecie, hejtowania.

Wdrażanie ucznia do samodzielności.

1.Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji.

2. Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej -

uczniowie poznają zasoby i zachęcani są do czytelnictwa.

3. Samodzielne korzystanie ze stołówki szkolnej.

Tolerancja dla inności. Prawa dziecka.

1.Zapoznanie z prawami dziecka wynikającymi
z Konwencji o Prawach Dziecka.

2.Poznanie obowiązków ucznia.

3.Uświadomienie dzieciom, do kogo mogą się zwrócić z prośbą o pomoc.

4. Uczestniczenie w pogadankach na temat tolerancji szacunku dla drugiego człowieka.

Dbałość o dobry klimat w szkole.

1. Analiza badań ankietowych na temat bezpieczeństwa uczniów w szkole i w drodze do szkoły.

2.Obserwacja zachowań na tle rówieśników.

3.Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

Kształtowanie postaw obywatelsko - patriotycznych.

1.Uczniowie kultywują tradycje związane
z najbliższą okolicą, krajem.

2. Poznają symbole narodowe i europejskie.

3.Biorą aktywny udział/ uczestniczą w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym.

Przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy.

1.Nauczanie informatyki od I klasy, wykorzystanie technologii informacyjnej w czasie lekcji oraz podczas wykonywania prac domowych.

2.Uczestniczenie w spektaklach teatralnych.

3.Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji.

4.Uczestnictwo w zajęciach warsztatowych, projektach edukacyjnych, pogadankach wynikających z treści programowych.

Propagowanie zdrowego stylu życia.

1.Praca na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
w organizacjach działających w szkole.

2.Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.

3.Realizacja programów: „Czyste powietrze wokół nas”, „Mleko
w szkole”, „Owoce w szkole”, ,,Radosny uśmiech, radosna przyszłość’’, „ Nie pal przy mnie, proszę”, „Moje dziecko idzie do szkoły”, fluoryzacja zębów (wg zaistniałej sytuacji epidemiologicznej).

4.Kształcenie i wzmacnianie norm przeciwnych paleniu wyrobów tytoniowych oraz piciu alkoholu poprzez pogadanki.

5. Znajomość zasad zachowania w sytuacji epidemicznej. Zapobieganie , przeciwdziałanie i zwalczanie COVID -19. Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne oraz innych.

Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami.

1. Organizacja zajęć: dydaktyczno –wyrównawczych, zajęć korekcyjno –kompensacyjnych, z zakresu terapii logopedycznej oraz z zakresu psychologii.

2. Indywidualne rozmowy z psychologiem.

3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

1. Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.

2. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

3. Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.

4. Konsultacje zespołów nauczycieli dla rodziców/opiekunów prawnych.

5. Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania trudności lub eliminowania zagrożeń.

6. Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły, regulaminami i programami.

6. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc specjalistyczną.

7. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo np. w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej karty”.
 1. Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas IV – VIII.
Zadania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym Sposoby realizacji zadań
Rozwój osobowości ucznia. Wychowanie do wrażliwości na prawdę, dobro, szlachetność i zaangażowanie społeczne.

1. Wspomaganie umiejętności samopoznania:

¬    wykorzystywanie sytuacji szkolnych do treningu rozpoznawania własnych emocji, uczuć, predyspozycji i deficytów,

¬    wdrażanie do autorefleksji.

2. Stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli:

¬    kształtowanie umiejętnościkontrolowania zachowaniai panowania nad emocjami oraz kreowania własnego wizerunku,

¬    wdrażanie do samooceny.

3. Umiejętność wykorzystania własnego potencjału:

¬    motywowanie do nauki szkolnej,

¬    rozbudzanie i poszerzaniezainteresowań uczniów,

¬    rozwijanie zdolności twórczego myślenia,

¬    wspieranie samodzielności i innowacyjności uczniów,

¬    kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnych talentów i uzdolnień,

¬    pomoc w radzeniu sobie z własnymi niedoskonałościami,

¬    kształtowanie hierarchii wartości,

¬    praca z uczniem zdolnym,

¬    praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych;

4. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.

5. Udział i organizacja akcji charytatywnej na rzecz dzieci z Domu Dziecka.

Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole.

1. Zapoznanie uczniów z normami współżycia społecznego poprzez:

¬    promowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się,

¬    poszanowanie praw i potrzeb innych.

2. Doskonalenie kompetencji emocjonalnych i społecznych poprzez:

¬    wdrażanie do empatii,

¬    współpracę w zespołach,

¬    realizację projektów,

¬    kształtowanie umiejętności efektywnego zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych, ryzykownych.

3. Eliminowanie zachowań agresywnych poprzez:

¬    kształtowanie umiejętnościnieagresywnego rozwiązaniakonfliktów i zachowania się w sytuacji problemowej,

¬    kształtowanie poczucia wspólnoty, przyjaźni,

¬    kształtowanie świadomości konsekwencji stosowania przemocy fizycznej i psychicznej, ze szczególnym uwzględnieniem agresji słownej,

¬    rozpoznawanie i nazywanie zachowań agresywnych.

Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich.

1. Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły (Statut, regulaminy, procedury).

2. Wytworzenie potrzeby aktywnego udziału w życiu szkoły, stymulowanie postaw prospołecznych poprzez:

¬    zachęcanie do aktywnego udziału
w życiu szkoły oraz gminy ( udział uczniów w działaniach Samorządu Uczniowskiego),

¬    poszanowanie mienia szkoły,

¬    tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły.

3. Realizacja treści ,,Jak odczytywać emocje“ na godzinach wychowawczych, wdż, j. rosyjskim i j. angielskim.

4. Zapoznanie uczniów z ofertą szkół ponadpodstawowych i doradztwem zawodowym w wyborze przyszłej ścieżki kariery.

Propagowanie wiedzy na temat Europy i świata

1. Zapoznanie uczniów z wiedzą na temat dziedzictwa cywilizacyjnego Europy i świata na zajęciach lekcyjnych.

2. Poznanie zwyczajów i kultur innych krajów (pogadanki, konkursy na lekcjach geografii, historii,WOS, godz. wychowawczych).

3. Wyszukiwanie ciekawostek kulturowych krajów sąsiadujących z Polską.

4. Organizacja Dnia Europy – konkurs wewnątrzszkolny.

Kształtowanie postaw patriotycznych

1. Zapoznanie uczniów z historią miejscowości i regionu.

2. Uczestnictwo w akademiach, apelach poświęconych uroczystościom państwowym.

3. Kształtowanie postawy patriotycznej poprzez wykorzystanie wycieczek edukacyjnych.

4. Kształtowanie tożsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur innych krajów.

5. Wykonanie okazjonalnych gazetek szkolnych.

Kształtowanie postaw i nawyków

proekologicznych.

1. Uwzględnienie postaw proekologicznych podczas zajęć lekcyjnych.

2.Uczestnictwo w konkursach związanych z tematyką ekologiczną.

3.Działania ekologiczne: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”.

Zapobieganie samowolnemu

opuszczaniu zajęć lekcyjnych.

1.Zapobieganie samowolnemu opuszczaniu zajęć lekcyjnych.

2.Omówienie konsekwencji takich zachowań.

Likwidacja deficytów rozwojowych, w szczególności u dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnym.

1.Organizacja zajęć dydaktyczno –wyrównawczych, zajęć rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, hipoterapii, logopedii, dogoterapii.

2.Indywidualne rozmowy z psychologiem szkolnym.

3.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

4.Walka z otyłością u dzieci.

Pomoc materialna dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym.

1.Współpraca z GOPS.

2. Współpraca z GCBK.

3. Pozyskanie sponsorów.

3. Współpraca z parafią, CARITAS, Urzędem Gminy, bankiem.

4. Akcje charytatywne i wolontariat.

Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Wychowawcza rola rodziny.

1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.

2.Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.

3.Konsultacje dla rodziców.

4.Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły i regulaminami, programami.

5.Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo w formach doskonalenia: kursach, szkoleniach.

6.Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

Integrowanie działań wychowawczych szkoły i rodziny.

1.Spotkania rodziców z wychowawcami na zebraniach i indywidualne konsultacje.

2. Udział rodziców w lekcjach otwartych w szkole oraz aplikacji Microsoft Teams ( w tym podczas godzin wychowawczych)..

3. Udział rodziców w organizowanych przez szkołę uroczystościach i imprezach szkolnych (Dzień Patrona i Rodziny, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Hubertus).

Zdrowy styl życia.

1.Pogadanki na tematy zdrowia i zdrowego trybu życia na godzinach wychowawczych i zajęciach edukacyjnych.

2.Wdrażanie informacji o higienie ciała, racjonalnym odżywianiu się.

3. Rozwijanie sprawności fizycznej szczególnie na lekcjach wychowania fizycznego.

4. Dbałość o czystość, ład i estetykę otoczenia.

5. Organizacja konkursów wiedzy i plastycznych dotyczących promocji zdrowia, m. in. program „Owoce w szkole” i „Mleko w szkole”.

6. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktykiuzależnień w formie szkoleń i kursów.

7. Znajomość zasad zachowania w sytuacji epidemicznej. Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 19. Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne oraz innych (wykorzystanie pogadanek i rozpowszechnianie plakatów).

Profilaktyka zagrożeń.

1.Środki i substancje psychoaktywne:

¬    diagnoza środowiska ucznia,

¬    wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy w sytuacji sięgania po narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotynę (debaty prowadzone przez nauczycieli, psychologa szkolnego oraz przedstawicieli Policji),

¬    gazetki ścienne,

¬    bieżące informowanierodziców / prawnych opiekunów o widocznej zmianie w zachowaniu dziecka, o swoich sugestiach i spostrzeżeniach,

¬    interwencja profilaktyczna przeprowadzona przez GOPS podczas Dnia Rodziny.

2. Agresja, przemoc psychiczna, zachowanie dyskryminacyjne, cyberprzemoc:

¬    systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie ochrony przed agresją, przemocą,

¬    zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad i norm obowiązujących w szkole oraz z konsekwencjami stosowania przemocy fizycznej i psychicznej, szczególnie agresji słownej,

¬    pogadanki na lekcjach wychowawczych, wdż, edb, biologii, przyrody, techniki,

¬    stała współpraca z pracownikami szkoły w zakresie zaobserwowanych negatywnych zachowań uczniów,

¬    reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania ucznia,

¬    spotkania z przedstawicielami Policji dotyczące odpowiedzialnościnieletnich.

3. Ukształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych poprzez:

¬    propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń cywilizacyjnych (terroryzm, głód, choroby),

¬    jak sobie radzić i gdzie szukać pomocy,

¬    omawianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, ujawnianiem danych osobowych, wykorzystywaniem wizerunku bez zgody drugiej osoby,

¬    ukazywanie negatywnych skutków wynikających z korzystania z gier komputerowych i oglądania filmów w Internecie,hejtu.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

1. Diagnoza środowiska:

¬    wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów,

¬    ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury ,,Niebieskiej Karty”.

2. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia.Realizacja Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy. Udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. Współpraca z lekarzami specjalistami.

4. Pogłębianie wiedzy pedagogicznej w zakresie problematyki przemocy, uczestnictwo w szkoleniach.

            Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i stanowią podstawę do planowania zamierzeń wychowawczych w kolejnym roku szkolnym.

Boże Narodzenie 2021

" Niech świąteczne życzenia mają moc spełnienia,
te całkiem błahe i te ważne,
te dostojne i te ciut niepoważne.
Niech wszystkie się spełnią czaru świątecznej atmosfery dopełnią."

 
 
Wszystkim uczniom naszej szkoły i ich rodzicom, nauczycielom - emerytom, Przyjaciołom oraz wszystkim tym, którzy byli lub są z nami, składamy serdeczne życzenia. Aby Święta Bożego Narodzenia upłynęły w radości i spokoju a nadchodzący Nowy Rok 2022 spełnił wszystkie oczekiwania.
 
                                                                                            Dyrektor, Rada Pedagogiczna i pracownicy
          Szkoły Podstawowej im. ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie

REGULAMIN PRACY SZKOŁY 2021

Regulamin pracy w Szkole Podstawowej im. ks. Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie.docx

 

Regulamin pracy

w Szkole Podstawowej im. ks. Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie


Spis treści

 1. Postanowienia ogólne.
 1. Obowiązki pracodawcy i pracowników.
 2. Systemy i rozkłady czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe.
 3. Potwierdzanie przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania      

nieobecności.

 1. Zwolnienia od pracy.
 2. Urlopy.
 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa oraz sposoby  

informowania pracowników o ryzyku zawodowym.

 1. Ochrona pracy kobiet i młodocianych.
 1. Porządek i dyscyplina pracy.
 2. Kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy.
 3. Nagrody i wyróżnienia.
 4. Termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia.
 5. Postanowienia końcowe.

Załącznik nr 1 – Wyposażenie pracowników w materiały i narzędzia


Na podstawie art. 104² § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin pracy, zwany dalej "Regulaminem", określa organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. ks. Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie.

§ 2

 1. Postanowienia Regulaminu dotyczą pracowników zatrudnionych u Pracodawcy, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko oraz podstawę zawartego stosunku pracy.
 1. Nowo zatrudniany pracownik, przed rozpoczęciem pracy u Pracodawcy, zapoznaje się z treścią Regulaminu. Fakt ten pracownik potwierdza swoim podpisem pod oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem pracy.

§ 3

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Szkole lub Pracodawcy – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. ks. Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie.
 1. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły;
 1. pracownikach pedagogicznych – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Szkole na podstawie ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
 1. pracownikach niepedagogicznych– należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych w Szkole na podstawie ustawy z 21 listopada 2008 r.
 1. pracownikach, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć, zatrudnionych w Szkole pracowników wymienionych w pkt 2 i 3;
 1. przełożonym – należy przez to rozumieć, bezpośredniego przełożonego pracownika;
 1. zajęciach edukacyjnych – należy przez to rozumieć zajęcia o charakterze dydaktyczno – wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów.

§ 4

 1. W Szkole zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni oraz niepedagogiczni.
 1. Do pracowników pedagogicznych w Szkole należą:
 1. 1)nauczyciele przedmiotów;

 

 1. 2)nauczyciele współorganizujący;

 

 1. 3)specjaliści.

 

 1. Do pracowników niepedagogicznych zalicza się pracowników samorządowych oraz pozostałych pracowników niepedagogicznych niebędących pracownikami samorządowymi.

§ 5

 1. Pracowników samorządowych kwalifikuje się do grupy stanowisk:
 1. pomocniczych;
 1. Do pracowników na stanowiskach pomocniczych w Szkole należą:
 1. 1)sekretarka szkoły;

 

 1. 2)pomoc nauczyciela.

 

 

 1. Do pracowników na stanowiskach obsługi w Szkole należą:
 1. 1)sprzątaczka/woźny;
 2. 2)konserwator;
 3. 3)pracownik gospodarczy.

 

 1. Do pozostałych pracowników niepedagogicznych niebędących pracownikami samorządowymi należą:

 

 1. 1)pracownik zatrudniony w oparciu o art. 15 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (np. instruktor gry na instrumencie, rytmika, judo, dogoterapia)
 2. 2)pracownik zatrudniony w oparciu o art. 16 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (projekty z UE)

§ 6

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole pracowników i dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu Pracodawcy.
 1. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 1. zatrudniania i zwalniania pracowników;
 1. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom;
 1. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Szkoły w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników.
 1. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy osób, którym powierzył stanowiska kierownicze, a mianowicie:
 1. 1)Pełniącego obowiązki w razie dłuższej nieobecności dyrektora Szkoły.
 1. Osoby zajmujące stanowiska kierownicze, są przełożonymi pracowników, którzy im bezpośrednio podlegają.

 

 

Rozdział 2

Obowiązki pracodawcy i pracowników

 

§ 7

Pracodawca jest zobowiązany w szczególności do:

 1. poinformowania pracownika o ryzyku zawodowym;
 1.      zaznajomienia pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku pracy oraz z jego podstawowymi uprawnieniami;
 1. zapewnienia pracownikowi przydziału pracy zgodnie z treścią zawartej umowy o pracę, z zastrzeżeniem art. 42 § 4 Kodeksu pracy;
 1. zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 1. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 1. systematycznego organizowania szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, sposobów zapobiegania chorobom zawodowym oraz sposobów minimalizowania ryzyka zawodowego;
 1. dostarczania niezbędnych do pracy materiałów i narzędzi oraz wyposażania w nie pracowników (wykaz materiałów i narzędzi stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu);
 1. stwarzania nowozatrudnionym pracownikom warunków sprzyjających przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy;
 1. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
 1. ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 1. pomocy, w miarę posiadanych środków, w zaspakajaniu potrzeb socjalnych pracowników;
 1. stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników i wyników ich pracy;
 1. wpływania na kształtowanie właściwych zasad współżycia społecznego w Szkole;
 1. przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu;
 1. przeciwdziałania mobbingowi;
 1. zapewnienie terminowej i prawidłowej wypłaty wynagrodzenia;
 1. prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, a także ich przechowywanie w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

§ 8

 1. Do podstawowych obowiązków pracownika należy w szczególności:
 1. pełne wykorzystanie czasu pracy na pracę zawodową oraz efektywne i rzetelne jej wykonywanie;
 1. przestrzeganie regulaminu pracy, oraz ustalonego w Szkole porządku i dyscypliny pracy;
 1. dokładne wykonywanie poleceń wydanych przez przełożonych, które dotyczą pracy, a nie są sprzeczne z przepisami prawa lub stosunkiem pracy;
 1. zachowywanie koleżeńskiego stosunku do współpracowników, otaczanie opieką i pomocą uczniów oraz nowo przyjętych pracowników;
 1. zapoznanie się oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 1. współdziałanie z Dyrektorem i przełożonymi, w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności:
 1. poddawanie się badaniom lekarskim, okresowym oraz kontrolnym                 – posiadanie, aktualnego orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia,
 1. poddawanie się systematycznemu szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poddawanie się egzaminom sprawdzającym z tego zakresu,
 1. stosowanie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z przeznaczeniem;
 1. niezwłoczne zawiadomienie przełożonego o zauważonym wypadku przy pracy lub zagrożeniu dla zdrowia lub życia ludzkiego;
 1. sumienny stosunek do mienia Pracodawcy oraz wszelkich urządzeń i materiałów stanowiących własność Pracodawcy;
 1. dbałość o należyty stan, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz porządek i ład w miejscu pracy;
 1. przestrzeganie tajemnicy określonych w odrębnych przepisach.
 1. Pracownicy samorządowi mają obowiązek stałego podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
 1. Nauczyciele mają obowiązek doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami Szkoły.

§ 9

1. Zabrania się pracownikom:

 1. opuszczania stanowiska pracy w godzinach pracy bez zgody przełożonego;
 1. pozostawiania uczniów bez opieki w czasie zajęć szkolnych oraz w czasie dyżurów pełnionych w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa;
 1. samowolnej zmiany stanowiska pracy lub wykonywania pracy innej niż zleconej przez przełożonego;
 1. wykorzystywania Internetu do celów innych niż służbowe;
 1. dopuszczania osób postronnych do obsługi urządzeń technicznych;
 1. samowolnego demontowania części, urządzeń i narzędzi oraz ich naprawy bez specjalnego upoważnienia;
 1. samowolnego usuwania osłon i zabezpieczeń urządzeń technicznych, czyszczenia i naprawiania ich w ruchu lub pod napięciem elektrycznym.
 1. Zabrania się pracownikom palenia wyrobów tytoniowych poza pomieszczeniami wyodrębnionymi i odpowiednio przystosowanymi.
 1. Wyznacza się pomieszczenia przeznaczone do palenia tytoniu:
 1. 1)Pomieszczenie socjalne dla pracowników (kotłownia);

 

§ 10

 1. Przed rozwiązaniem stosunku pracy, pracownik obowiązany jest:
 1. rozliczyć się z posiadanej dokumentacji i zwrócić ją Pracodawcy;
 1. rozliczyć się z aktualnie prowadzonych przez siebie spraw, z zaznaczeniem stanu ich zaawansowania;
 1. zwrócić sprzęt i inne mienie należące do Pracodawcy.
 1. Dyrektor, na wniosek pracownika, może wydać referencje.

 

 

Rozdział 3

Systemy i rozkłady czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe

§ 11

 1. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez pracownika, na wykonywanie obowiązków służbowych.
 1. Pracowników obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.
 1. Czas pracy pracowników nie może przekraczać:
 1. 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym– pracowników niepedagogicznych
 1. 40 godzin na tydzień, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy – pracowników pedagogicznych.
 1. Czas pracy pracowników innych niż pedagogiczni zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, ustalają indywidualne umowy o pracę, z zachowaniem zasad określonych w ust. 2 – 3.

§ 12

 1. 1.Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, w Szkole może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.
 2. 2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1, może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 3 miesięcy.
 3. 3.Przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych okres rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1, może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 4 miesięcy.

§ 13

 1. Ustala się godziny pracy:

  1. pracowników pedagogicznych od momentu rozpoczęcia pierwszych zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych do zakończenia ostatnich zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych przez pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem pkt 2 – 4;
 1. pracowników niepedagogicznych – w zależności od warunków zatrudnienia (obowiązuje 8 – godzinny czas pracy);
 1. Pracownicy pedagogiczni, którzy zgodnie z grafikiem dyżurów międzylekcyjnych odbywają dyżur przed rozpoczęciem zajęć szkolnych w danym dniu – rozpoczynają pracę - 15 minut przed rozpoczęciem tych zajęć.
 1. Pracownicy pedagogiczni, którzy zgodnie z grafikiem dyżurów międzylekcyjnych odbywają dyżur po zakończeniu ostatnich zajęć edukacyjnych w danym dniu – kończą pracę po zakończeniu przerwy międzylekcyjnej po ostatnich zajęciach edukacyjnych.
 1. Ustala się godziny pracy:

  1. nauczyciela bibliotekarza –według rozkładu czasu pracy ustalanego na początku każdego roku szkolnego);
 1. wychowawców świetlicy - według rozkładu czasu pracy ustalanego na początku każdego roku szkolnego);
 1. psychologa szkolnego – według rozkładu czasu pracy ustalanego na początku każdego roku szkolnego).
 1. logopedy szkolnego - według rozkładu czasu pracy ustalanego na początku każdego roku szkolnego).
 1. nauczyciele współorganizujący - według rozkładu czasu pracy ustalanego na początku każdego roku szkolnego).
 1. hipoterapeuci - według rozkładu czasu pracy ustalanego na początku każdego roku szkolnego).
 1. pomoc nauczyciela - według rozkładu czasu pracy ustalanego na początku każdego roku szkolnego).
 1. pracowników obsługi – według tygodniowego rozkładu czasu pracy.
 1. Dyrektor, na wniosek pracownika niepedagogicznego może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.

§ 14

 1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, pracownik pedagogiczny może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością. Przydzielenie pracownikowi pedagogicznemu większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
 2. Kobiecie w ciąży, osobie wychowującej dziecko do lat 4 oraz osobie w trakcie odbywania stażu nie przydziela się pracy w godzinach ponadwymiarowych bez ich zgody.
 3. Dyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom na stanowiskach kierowniczych korzystającym z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nie przydziela się godzin ponadwymiarowych, chyba że jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale, a za zgodą organu prowadzącego szkołę także gdy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w więcej niż jednym oddziale.
 4. Nauczycielowi korzystającemu z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie przydziela się godzin ponadwymiarowych.
 5. Jeżeli wymagają tego potrzeby szkoły, pracownik samorządowy na polecenie przełożonego wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych. Kobiecie w ciąży, pracownikowi sprawującemu pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekującemu się dziećmi w wieku do ośmiu lat nie przydziela się godzin nadliczbowych bez ich zgody.
 6. Pracownicy niepedagogiczni inni niż pracownicy samorządowi – z wyjątkiem pracowników młodocianych, pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia oraz kobiet w ciąży – mogą być zatrudniani w godzinach nadliczbowych w razie:
  1. konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
  2. szczególnych potrzeb Pracodawcy.

 

§ 15

 1. Pracownicy niepedagogiczni, z zastrzeżeniem ust. 2., mają prawo do 15 minutowej przerwy, przeznaczonej na spożycie drugiego śniadania, niewliczanej do czasu pracy. Czas trwania przerwy, o której mowa, ustala rotacyjnie dla pracowników ich przełożony.
 1. Pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, mają prawo a prawo do przerwy w pracy trwającej 15 minut na zasadach określonych w pkt 1, wliczanej do czasu pracy.
 1. Czas rozpoczynania i kończenia 15 minutowej przerwy, przeznaczonej na spożycie posiłku, niewliczanej do czasu pracy, dla pracowników rozpoczynających pracę ustala ich przełożony.

§ 16

 1. Pora nocna8 godzin między godziną 22: 00 a 6:00
 2. Za pracę w niedzielę i inne dni wolne

Rozdział 4

Potwierdzanie przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności

§ 17

 1. Pracownicy niepedagogiczniwchodzący na teren Szkoły, obowiązani są bez wezwania, potwierdzić przybycie do pracy, podpisując się na liście obecności wyłożonej w sekretariacie.
 1. Obecność w pracy pracowników niepedagogicznych, liczy się od chwili stawienia się na wyznaczonym stanowisku pracy, po podpisaniu listy obecności, a kończy w momencie jego opuszczenia.

§ 18

 1. Dowodem przybycia i obecności w pracy pracowników pedagogicznych, jest wpisanie tematu lekcji lub zajęć w dzienniku elektronicznym lub dzienniku zajęć.

§ 19

 1. Nieobecność pracownika w pracy odnotowuje się z zaznaczeniem przyczyny nieobecności.
 1. W czasie nieobecności pracownika, przełożony decyduje, o przydziale innemu pracownikowi wykonania pracy w zastępstwie.
 1. Każdorazowe oddalenie się pracownika w godzinach pracy (prywatne lub służbowe) poza siedzibę Pracodawcy, wymaga uprzedniej zgody przełożonego.
 1. Przebywanie pracownika na terenie Szkoły, poza godzinami jej pracy, dozwolone jest tylko za zgodą przełożonego.

§ 20

 

Opuszczenie całości lub części dnia pracy, bez uzyskania zgody Pracodawcy, usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, a w szczególności:

 1. wypadek lub choroba powodująca niezdolność do pracy pracownika lub izolacja z powodu choroby zakaźnej;
 1. wypadek lub choroba członka rodziny, wymagająca sprawowania przez pracownika osobistej opieki;
 1. nadzwyczajne zdarzenia uniemożliwiające terminowe przybycie do pracy;
 1. konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach do 8 godzin od zakończenia podróży, jeżeli pracownik nie korzystał z miejsca w wagonie sypialnym lub kuszetce.

§ 21

 1. Pracownik uprzedza Pracodawcę o niemożności stawienia się do pracy i przewidywanym okresie nieobecności z przyczyn z góry wiadomych lub możliwych do przewidzenia.
 1. W razie niestawienia się do pracy, pracownik niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności, zawiadamia Pracodawcę o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania. Zawiadomienie może być dokonane osobiście, przez inne osoby, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności.
 1. Niedotrzymanie terminu przewidzianego w ust. 2 może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio po ustaniu przyczyn uniemożliwiających terminowe zawiadomienie pracodawcy o przyczynie i okresie nieobecności pracownika w pracy.
 1. W razie nieobecności w pracy, pracownik przekazuje Pracodawcy najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy, dowody usprawiedliwiające nieobecność.

§ 22

Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są dokumenty wymienione w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w przypadku zwolnień od pracy udzielanych przez pracodawcę na podstawie § 23 ust. 3 niniejszego regulaminu, wniosek pracownika o udzielenie zwolnienia od pracy lub o usprawiedliwienie nieobecności w pracy wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności zawarte we wniosku.

Rozdział 5

Zwolnienia od pracy

§ 23

 1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa.
 1. Na wniosek pracownika przełożony może zwolnić go z pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych.
 1. O uznaniu za usprawiedliwione nieobecności w pracy z innych przyczyn niż wymienione w ust. 1 i ust. 2. decyduje Dyrektor na wniosek przełożonego pracownika. W tych przypadkach nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieobecności.

§ 24

 1. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi okresowymi i kontrolnymi badaniami lekarskimi pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
 1. W razie przejazdu pracownika na okresowe lub kontrolne badania lekarskie oraz w celu załatwienia spraw służbowych do innej miejscowości, przysługuje mu przejazd służbowym samochodem lub delegacja służbowa.

§ 26

 1. Zebrania pracowników niepedagogicznych, związane z działalnością Pracodawcy, organizowane są w takim czasie, by związane z tym straty czasu pracy były ograniczone do minimum. Termin i przewidywany czas trwania zebrań organizowanych w godzinach pracy lub po godzinach pracy na terenie Szkoły, uzgadniany jest z Dyrektorem.
 1. Zebrania, narady i konferencje pracowników pedagogicznych, związane z działalnością Pracodawcy, organizowane są poza godzinami zajęć edukacyjnych i wychowawczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami. Termin i przewidywany czas trwania zebrań, narad i konferencji, organizowanych w Szkole, jeżeli nie są one organizowane przez Dyrektora, należy uzgodnić z Dyrektorem.

 

                                                                 

 

 

 

Rozdział 6

 

Urlopy

§ 27

 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

§ 28

 1. Pracownikom niepedagogicznym,urlop wypoczynkowy udzielany jest zgodnie z planem urlopów.
 1. Plan urlopów na rok następny, sporządza Pracodawca, zgodnie z warunkami zawartymi w Kodeksie pracy, do dnia 31 grudnia każdego roku i podaje do wiadomości pracowników, udostępniając do wglądu w sekretariacie Szkoły.
 1. Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego pracownika niepedagogicznegomoże nastąpić:
 1. na wniosek pracownika, umotywowany ważnymi przyczynami;
 1. z powodu szczególnych potrzeb Pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.
 1. Pracodawca może odwołać pracownika niepedagogicznegoz urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.
 2. Ust. 1-4 stosuje się w przypadku nauczycieli pełniących funkcje kierownicze.

§ 29

 1. Na pisemny wniosek pracownika, umotywowany ważnymi przyczynami, może być udzielony mu urlop bezpłatny, jeżeli nie spowoduje to zakłóceń normalnego toku pracy Szkoły.
 2. Urlopów bezpłatnych nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć udziela się na zasadach określonych w art. 68 Karty Nauczyciela.

§ 30

 1. Podania o urlopy, o których mowa w niniejszym rozdziale, wraz z akceptacją przełożonego, pracownik składa w sekretariacie Szkoły. Urlopów udziela Dyrektor.
 1. Zastępstwo na czas urlopu nieobecnego pracownika, wyznacza przełożony.
 1. Pracownik odchodzący na urlop, obowiązany jest przekazać sprawy będące w toku załatwiania, pracownikowi zastępującemu go w czasie urlopu.

Rozdział 7

Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa oraz

sposoby informowania pracowników o ryzyku zawodowym

§ 31

 1. Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej, określanych dalej „bhp i ppoż.”.
 1. Pracodawca powierza wykonywanie zadań służby bhp osobie, która legitymuje się wymaganymi kwalifikacjami niezbędnymi do wykonywania zadań służby bhp, określonymi w odrębnych przepisach, zwanej dalej „inspektorem bhp” (powołanej przez Urząd Gminy Wyszki).

§ 32

                                            

 1. Pracownicy nowo zatrudnieni powinni potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bhp i w szczególności być:
 1. poddani wymaganym wstępnym badaniom lekarskim zakończonym wydaniem orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku pracy;
 1. przeszkoleni w zakresie przepisów bhp (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i ppoż. oraz poinformowani o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą i sposobach minimalizowania tego ryzyka;
 1. przeszkoleni z zakresu pierwszej pomocy.
 1. Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:
 1. znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;
 1. wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp
 1. dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy;
 1. stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;
 1. poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;
 1. niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w Szkole wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie;
 1. współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp.
 1. Przed opuszczeniem stanowiska pracy, pracownik ma obowiązek:
 1. uporządkować miejsce pracy;
 1. zamknąć okna w pomieszczeniu pracy;
 1. wyłączyć urządzenia elektryczne i wyłączyć zbędne oświetlenie;
 1. wyłączyć wszelkie maszyny i urządzenia oraz zabezpieczyć je przed przypadkowym włączeniem;
 1. zabezpieczyć materiały, urządzenia, a także dokumenty służbowe, przed ewentualnym dostępem osób nieupoważnionych.

4. Pracownik ma prawo:

 1. powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego, w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo, gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom;
 1. po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.

§ 33

1. Pracodawca jest zobowiązany m.in.:

 1. zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bhp i ppoż. oraz sposobach minimalizowania ryzyka zawodowego (regulamin Oceny Ryzyka Zawodowego znajduje się w dokumentacji szkoły);
 1. przeprowadzać systematyczne szkolenia pracowników w zakresie bhp i ppoż. oraz sposobach minimalizowania ryzyka zawodowego;
 1. kierować pracowników, w odpowiednich terminach, na profilaktycznebadania lekarskie;
 1. wskazać pracownikowi, odpowiednio zabezpieczone, miejsce na przechowywanie odzieży i obuwia roboczego, własnego ubrania wierzchniego oraz przydzielonych mu narzędzi pracy.

2. Przełożony pracownika jest obowiązany:

 1. dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;
 1. dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosownie zgodnie z przeznaczeniem;
 1. egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp;
 1. zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

§ 34

 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikom nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Dostarczone środki ochrony indywidualnej powinny spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach.
 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:
 1. jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu;
 1. ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.
 1. Rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego, zawiera Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczenia odzieży roboczej.
 1. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, o których mowa w ust. 1-2, stanowią własność Pracodawcy.
 1. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.
 1. Za zgodą pracownika, dopuszcza się używanie przez niego, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bhp.
 1. Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ust. 7 Pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.
 1. Pracodawca zapewnia pranie, konserwację i naprawę środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.
 1. Za zgodą pracownika, czynności o których mowa w ust. 7, mogą być wykonane przez pracownika. Za czynności te Pracownik otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości poniesionych kosztów.
 1. Pracodawca wyposaża sanitariaty w środki higieny osobistej: w papier toaletowy, mydło i ręczniki.

§ 35

 1. Pracownikom wykonującym pracę:
  1. na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10° C lub powyżej 25° C,
  2. w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25oC,
  3. w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000,
  4. przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC lub powyżej 25oC,
  5. przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,
  6. na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC,

Pracodawca zapewnia napoje w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy, a w przypadku określonym w pkt 1 - napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy.

 1. Napoje podawane lub przygotowywane są w siedzibie Pracodawcy. Jeżeli Pracodawca nie ma możliwości wydawania napojów ze względu na wykonywanie pracy przez pracownika poza siedzibą Pracodawcy, pracownicy otrzymują gotowe napoje lub surowce, do przygotowania napojów we własnym zakresie.
 2. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego w Szkole funkcjonuje Regulamin organizacji zajęć oraz procedury bezpieczeństwa obowiązujące w okresie pandemii.

 

 

 

 

 

§ 36

 

 1. Szkoła ma obowiązek dokonać oceny ryzyka zawodowego oraz udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaniem pracy na poszczególnych stanowiskach.
 1. Szkoła jest zobowiązana zapoznać każdego pracownika z udokumentowaną oceną ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną przez niego pracą.
 1. Pracownik potwierdza fakt zapoznania go z udokumentowaną oceną ryzyka zawodowego własnoręcznym podpisem pod kartą oceny ryzyka zawodowego. Wzór karty ryzyka zawodowego znajduje się w Regulaminie Oceny Ryzyka Zawodowego (dokumentacja szkoły).
 1. Kartę oceny ryzyka zawodowego wraz ze sposobami jego minimalizowania, otrzymuje pracownik oraz przechowywana jest w dokumentacji szkoły.
 1. Ocena ryzyka dotyczy zagrożeń związanych z procesem pracy, z uwzględnieniem dających się przewidzieć awarii, ale z wyłączeniem zdarzeń losowych oraz przypadkowych i/lub chwilowych zakłóceń warunków środowiska pracy spowodowanych przez czynniki pochodzące spoza stanowiska pracy.
 1. Ocenę ryzyka zawodowego - przeprowadza się co 5 lat oraz:
 1. gdy informacje wykorzystane do jego oceny utraciły swą aktualność;
 1. przy tworzeniu nowych stanowisk pracy;
 1. po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych;
 1. w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych;
 1. w razie wypadku pracownika;
 1. gdy pracownik, jego przełożony lub inspektor bhp, spostrzeże nowy czynnik stanowiący ryzyko zawodowe.

 

Rozdział 8

 

Ochrona pracy kobiet i młodocianych

§ 37

 1. Pracownikowi pedagogicznemu w ciąży lub wychowującemu dziecko do lat 4 nie przydziela się pracy w godzinach ponadwymiarowych bez ich zgody.
 1. W razie gdy czas pracy pracownicy pedagogicznej karmiącej dziecko wynosi ponad 4 godziny ciągłej pracy dziennie, przysługuje jej prawo korzystania z jednej godziny przerwy wliczanej do czasu pracy.
 1. Nie zatrudnia się kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykaz prac wzbronionym kobietom znajduje się w dokumentacji szkoły.

§ 38

 1. 1.Szkoła nie zatrudnia młodocianych w celu odbycia przygotowania zawodowego.
 1. Praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego. Wykaz prac zawiera Regulamin Wolontariat Szkolny w Ośrodku Jeździeckim „Stajnia Patatajka”.
 1. Wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym obejmuje lekkie prace porządkowe wykonywane na terenie Stajni Patatajka przy Szkole, w szczególności:
 1. zamiatanie;
 1. grabienie;
 1. czyszczenie koni;
 1. karmienie koni;
 1. siodłanie;
 1. sprzątanie pomieszczeń;
 1. pomocnicze prace malarskie.
 1. Na terenie Szkoły funkcjonuje Spółdzielnia Uczniowska „Jutrzenka”. Zakres jej funkcjonowania określa Statut Spółdzielni Uczniowskiej „Jutrzenka”.

 

Rozdział 9

Porządek i dyscyplina pracy

§ 39

Pracownik zobowiązany jest do należytego wykonywania swoich obowiązków, przestrzegać ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp i ppoż., a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracownik pedagogiczny ponadto – do realizowania obowiązków, o których mowa w art. 6 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela, art. 5 Prawa oświatowego oraz przestrzegania podstawowych zasad moralnych, o czym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela.

§ 40

 1. Wstęp i przebywanie pracownika na terenie siedziby Pracodawcy, po spożyciu alkoholu są zabronione.
 1. Na teren siedziby Pracodawcy, nie wolno wnosić alkoholu, ani jego spożywać.
 1. W przypadku podejrzenia, iż pracownik przybył na teren siedziby Pracodawcy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, każdy inny pracownik powiadamia o tym fakcie przełożonego tego pracownika. Przełożony powiadamia inspektora bhp oraz Dyrektora.
 1. Pracownika w stanie nietrzeźwości przełożony nie dopuszcza do pracy. Pracownik zobowiązany jest do natychmiastowego opuszczenia siedziby Pracodawcy. Dzień ten traktuje się jak nieusprawiedliwioną nieobecność pracownika w pracy. Okoliczności stanowiące podstawę takiej decyzji, podaje się pracownikowi do wiadomości.
 1. Na żądanie pracownika, o którym mowa w ust. 4, Pracodawca zapewnia przeprowadzenie badania stanu trzeźwości pracownika.
 1. Czynności mające na celu dokonanie badania krwi pracownika podejrzanego o stan nietrzeźwości wykonuje inspektor bhp. W przypadku nieobecności inspektora bhp, czynności o których mowa, wykonuje przełożony pracownika lub inna osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Szkole.
 1. W przypadku zaprzeczania pracownika o stanie jego nietrzeźwości, mimo ewidentnych oznak takiego stanu, inicjatywa przeprowadzenia badania krwi należy do Pracodawcy. Odmowa pracownika na pobranie próbki krwi do badania, stanowi potwierdzenie jego nietrzeźwości.
 1. Koszty wyniku badania pracownika potwierdzającego spożycie przez niego alkoholu, obciążają pracownika, w przeciwnym przypadku – Pracodawcę

§ 41

 1. Wynoszenie poza teren Pracodawcy jakichkolwiek przedmiotów stanowiących jego własność, bez posiadania pisemnego lub słownego zezwolenia przełożonego lub osoby przez niego upoważnionej, jest zabronione.
 1. Bez zgody Dyrektora lub przełożonego, pracownik nie może wynosić poza siedzibę Pracodawcy: dokumentów lub innych nośników informacji, oprócz tych, które można wypożyczyć w bibliotece Szkoły.

§ 42

Rażącym naruszeniem porządku i dyscypliny pracy jest w szczególności:

 1. złe lub niedbałe wykonywanie pracy;
 1. działania lub zaniechanie działań, w wyniku czego może powstać zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia lub życia uczniów albo pracowników Szkoły;
 1. wykonywanie prac nie związanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy;
 1. kradzież lub umyślne niszczenie materiałów, narzędzi i środków technicznych, stanowiących własność Pracodawcy;
 1. nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy;
 1. spóźnianie się do pracy lub samowolne jej opuszczanie bez usprawiedliwienia;
 1. stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym, lub spożywanie alkoholu w czasie pracy;
 1. nie używanie przydzielonej przez Pracodawcę odzieży i obuwia roboczego, albo ochronnego lub sprzętu ochrony osobistej;
 1. ujawnienie informacji objętych tajemnicą służbową lub ochroną danych osobowych;
 1. zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy;
 1. niewykonywanie poleceń przełożonego lub osoby przez niego upoważnionej, które dotyczą pracy;
 1. niewłaściwy stosunek do przełożonych lub współpracowników;
 1. rażące naruszenie norm współżycia społecznego.

Rozdział 10

Kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy

§ 43

 1. W stosunku do pracowników, którzy nie przestrzegają ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, mogą być zastosowane kary wymienione w art. 108 Kodeksu pracy, a mianowicie kara:

1) upomnienia;

        

 1. nagany,
 2. zwolnienie dyscyplinarne.
 1. Kary, o których mowa w ust. 1, wymierza Dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek bezpośredniego przełożonego i zawiadamia
 1. Pracodawca może odstąpić od ukarania pracownika, jeżeli uzna za wystarczające zastosowanie wobec pracownika innych środków oddziaływania.

Rozdział 11

Nagrody i wyróżnienia

 

§ 44

 1. Pracownikom, za wzorowe wypełnianie obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy, uzyskanie szczególnych osiągnięć i efektów w pracy mogą być przyznane:
 1. pochwała (w formie ustnej lub pisemnej),
 2. nagroda pieniężna.
 1. O nagrody i wyróżnienia dla pracownika wnioskuje bezpośredni przełożony pracownika.
 1. Przy przyznawaniu nagród i wyróżnień nie jest wymagane stosowanie kolejności wymienionej w ust. 1.
 1. Za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej pracowników pedagogicznych, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, Dyrektor, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną Szkoły, może wnioskować o przyznanie nagrody kuratora oświaty lub ministra.

Rozdział 12

 

Termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia

§ 45

 1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, określone w umowie o pracę, ustalone odpowiednio do rodzaju wykonywanej pracy, stażu i kwalifikacji, wymaganych przy jej wykonywaniu, a także ilości i jakości świadczonej pracy. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia.
 1. Wynagrodzenie wypłacane jest na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy.

§ 46

 1. Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych, wypłacane są ostatniego dnia miesiąca.
 1. Jeżeli dzień wypłaty wypada w dniu wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w ostatnim dniu pracy poprzedzającym ten dzień.

 

 1. Składniki wynagrodzenia za pracę, przysługujące pracownikowi niepedagogicznemu za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, wypłaca się z dołu w terminach określonych w przepisach prawa pracy.

§ 47

 1. Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych wypłacane jest w pierwszym dniu miesiąca.
 1. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym.
 1. Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie.

 

Rozdział 13

 

Postanowienia końcowe

 

§ 48

Spory ze stosunku pracy rozpatruje Sąd Rejonowy – Sąd Pracy w Białymstoku.

§ 49

 1. Dyrektor przyjmuje pracowników w sprawach skarg i wniosków każdego dnia w godzinach pracy, poza godzinami zajęć edukacyjnych.
 1. Informacji w sprawach pracowniczych udziela codziennie, w godzinach pracy, pracownik prowadzący sprawy pracownicze.
 1. Dyrektor przyjmuje interesantów, nie będących pracownikami Szkoły, w sprawach skarg i wniosków, w miarę wolnego czasu, po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretarką terminu przyjęcia.
 1. Pracodawca udostępnia tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu na terenie siedziby Pracodawcy, w sekretariacie Szkoły .

§ 50

 1. Regulamin udostępniany jest do wykorzystania przez pracowników, na terenie siedziby Pracodawcy, w sekretariacie Szkoły.
 1. Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia, poprzez udostępnienie jego treści w sekretariacie Szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za organizację związkową                                                                           Za Pracodawcę:


Załącznik nr 1 do regulaminu pracy Szkoły Podstawowej im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie z dnia…… 20.. r.

 

WYPOSAŻENIE PRACOWNIKÓW W NARZĘDZIA I MATERIAŁY

 

stanowisko wyposażenie
nauczyciel

- pomoce dydaktyczne,

- środki audiowizualne,

pracownik sekretariatu

- materiały biurowe,

- komputer,

- telefony służbowe,

- kserokopiarka,

- niszczarka,

Sprzątaczka/woźny

- narzędzia do sprzątania (miotły, wiadra, mopy),

- środki czystości,

- miotły,

- kubły,

- łopaty,

- grabie,

Nauczyciel wychowania fizycznego

- koszulka

- buty

- dres

- kurtka

Pracownik gospodarczy

- ubranie drelichowe

- czapka drelichowa

- buty robocze skórzane

- rękawice drelichowe

- kurtka ocieplana

- spodnie ocieplane

- koszulka robocza

- bezrękawnik

Pomoc nauczyciela

- koszulka

- buty

- dres

- kurtka

Nauczyciel prowadzący zajęcia z końmi

- koszulka

- buty

- dres

- kurtka

Konserwator

- ubranie drelichowe

- czapka drelichowa

- buty robocze skórzane

- rękawice drelichowe

- kurtka ocieplana

- spodnie ocieplane

- koszulka robocza

- bezrękawnik

Fotogaleria

Fotogaleria szkolna

Polecamy

Wiadomości z MENNasze wiadomości

feed-image Feed Entries

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.